Hopp til innhaldet

Uttrykk vi snublar i

I farten hender det at ord og faste uttrykk kjem litt skeivt ut. Vi blandar rett og slett saman fleire uttrykk.

Døme 1:

  • Utarte betyr at noko utviklar seg til noko verre. Noko kan utarte, men det utartar seg aldri. Vi kan derimot seia at demonstrasjonen utarta.

Dette vert ofte blanda med

  • Arte seg, som betyr å utvikla seg eller ta form. Her er det rett å ta med eit «seg» etter ordet

Døme 2:

  • Noen hver betyr alle, både den eine og den andre

Som ofte vert blanda med

  • Alle og enhver, som betyr kven som helst

Døme 3:

  • Overfor betyr andlet til andlet, to som står og ser på kvarandre

Som ofte vert blanda med

  • Ovanfor/ovenfor, som betyr at noko er høgare oppe enn noko anna. Det kan også bety tidlegare i teksten (som omtalt ovanfor)

Døme 4:

En/ein erstattar ofte både et/eit og ei – Hugs å bruka rett artikkel på substantiva. Det heiter eit høgdepunkt og eit talent

Døme 5:

  • Kjølvatn er den stripa du ser etter båten når han glir framover i vatnet, når kjølen bryt seg fram. Vert brukt om noko som fylgjer like etter noko anna.

Som ofte vert blanda med

  • Kjølevatn, som er vatn som vert brukt til å kjøla ned maskiner, aggregat og liknande.

Fleire meldingar