Hopp til innhaldet

Språkbrev til alle i NRK Telemark, januar 2016

Språkbrev til alle i NRK Telemark. Datert 5. januar: Det nye politidistriktet er en realitet: Sør-Øst politidistrikt. Politimesteren er Christine Fossen. Rita Kilvær er fungerende leder for politiet i Telemark.   Språkkontaktene i Vestfold, Buskerud og Telemark har snakka sammen om hvordan vi skal omtale politiet etter 1. januar. Vi går for det enkle. Det er stort sett det beste.…

Nye namn på politidistrikta

Etter omorganiseringa i politiet har politidistrikta fått nye namn og nye hovudsete. Alle offentlege etatar og organ har namn både på bokmål og nynorsk. Det er to av dei nye politidistrikta som vil ha jamstelte namn. Politidistrikta i Noreg heiter no: Finnmark politidistrikt Troms politidistrikt Nordland politidistrikt Trøndelag politidistrikt Møre og Romsdal politidistrikt Vest politidistrikt Sør-Vest politidistrikt Agder politidistrikt Sør-Aust…

Alan Kurdi, ikkje Aylan

Alle hugsar bileta av den vesle guten som som låg død på ei strand i haust i Tyrkia. Han som vart eit symbol på flyktningkrisa og den farlege ferda over til Europa. Pressa har lenge skrive namnet han Aylan. Namnet vart skrive slik då dei fyrste meldingane om kven han var kom, men det er ikkje heilt rett. Rett skrivemåte…

Den tunisiske dialogkvartetten

Det er straks klart for utdelinga av Nobels fredspris, men korleis skriv me namnet på dei som får prisen? Det er ei gruppering som får prisen. Vanlegvis brtyr det at ein skriv namnet på grupperinga med liten forbokstav. Men namnet ber preg av å vera eit særnamn. Regelen er at når eit namn (Vegvesenet, av Statens vegvesen) ber preg av å…

Ord og uttrykk om flyktningar

Det er ikkje alltid så lett å vita kva ein skal kalla dei som no kjem til Noreg med ynske om å få bli her. Omgrepa vert ofte brukte om kvarandre. Av og til gjer ikkje det noko, medan andre gonger risikerer me rett og slett å gjera feil. Uansett, slike saker krev at me tenkjer oss godt om når…

Stor eller liten forbokstav?

Når namn vert forkorta skal kortversjonen har stor forbokstav når kortforma framleis har særnamnskarakter. Det vil seia at kortforma av Statens vegvesen vert skriven Vegvesenet. Det heiter også Husbanken (Den Norske Stats Husbank), Folkehelsa (Folkehelseinstituttet) og Pensjonskassa/Pensjonskassen (Statens pensjonskasse). Samfunnsinstitusjonar som ikkje er statsorgan eller administrative einingar får liten forbokstav i kortversjonen av namnet. Det heiter til dømes: skatteetaten: Dette…

Heiter det komitè eller komité? Og heiter han Andrè eller André?

Mange vert usikre når dei skal skriva eit aksentteikn. Skal teiknet peika mot høgre eller mot venstre, opp eller ned, må me eigentleg ha det med og kva er ein cirkumfleks? Aksenten fortel mellom anna om kvar trykket i ordet skal liggja, det fortel om opphavet til eit ord og fortel om vokalar er korte eller lange, opne eller tronge. Dersom…

Språkdrypp fra Dagsnytt i oktober

Her kommer månedens språkdrypp fra Dagsnytt: * Vi blander ofte 'bevilgning' og 'bevilling'. Å bevilge er å tildele noe, som regel penger, mens en bevilling er en tillatelse eller konsesjon fra offentlig myndighet til å drive en bestemt virksomhet; bevilling til å skjenke øl og vin eller advokatbevilling. * Husk at vi foretrekker ordet 'arbeidsløse'. (Å være arbeidsLEDIG høres mindre…

Mistankar, oppfordringar og ansvar

Mistanke På norsk har vi mistanke om noko, på svensk kan ein mistenkja at noko har skjedd Oppfordre, oppmode, anmode, advare og åtvare Bokmål: Vi oppfordrer til noe Vi anmoder om noe Vi advarer mot noe Nynorsk:  Vi oppfordrar til noko Vi oppmodar om noko Vi åtvarar mot noko Ansvar Når nokon har teke livet av sivile i eit åtak…

Dialekthefta er komne!

No er retningslinene for dialektbruken og- røkta i NRK komne som hefte, og snart kjem dei også til redaksjonen din. Du kan også lesa eller lasta ned dialektrøkthefta om du vil. Du finn dei under Regler og vedtak. Føremålet med retningslinene er å gjera det enklare å vera dialektbrukar i NRK, og dei skal gjera det enklare å gje dialektbrukarane i…